Depotakten en bewaarnemingsovereenkomsten

Wat is intellectuele eigendom?

Intellectueel eigendom is een verzamelnaam voor een aantal rechten die terug kunnen worden gevonden in verschillende nationale en internationale wetten. Onder intellectuele eigendomsrechten worden de quasi-exclusieve rechten van rechthebbenden op een voortbrengsel van de menselijke geest verstaan. Per intellectueel eigendomsrecht verschillen de rechten en de rechthebbenden van aard, omvang en duur. Onder de noemer van intellectuele eigendomsrechten worden sterk uiteenlopende regimes verstaan, zoals het auteursrecht, naburige rechten, portretrecht, octrooirecht, merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, kwekersrecht en chipsrecht verstaan.

Hoe kan het intellectuele eigendom worden vastgelegd?

Indien u de intellectuele eigendom van bijvoorbeeld een uitvinding, een merk, een model of een auteursrecht wilt vastleggen, is het van belang dat u dat op de juiste manier doet.

Om een uitvinding vast te leggen, is het nodig om octrooi aan te vragen, bijvoorbeeld bij het Octrooicentrum Nederland of bij het Europees Octrooibureau. Om een merkrecht of modelrecht te verkrijgen, dient het merk of model te worden gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Er zijn ook intellectuele eigendomsrechten die ‘vormvrij’ ontstaan, zoals een auteursrecht, een databankrecht (dat is een geordende verzameling van gegevens), handelsnaamrecht of naburig recht. Daarvoor is dus geen officiële aanvraag of officieel depot nodig.

De notariële depotakte

Voor intellectuele eigendomsrechten die vormvrij ontstaan, kan een notariële depotakte als belangrijk bewijsmiddel dienen, omdat een notariële (depot)akte een zogenaamde ‘authentieke akte’ is en dus dwingende bewijskracht heeft. Een rechter is verplicht om aan te nemen dat hetgeen de notaris in zo’n akte heeft verklaard, waar is. De Familiejurist Amsterdam kan een dergelijke notariële depotakte opstellen.

De notaris kan in de akte slechts verklaringen opnemen, die hij zelf op waarheid heeft kunnen controleren, dus bijvoorbeeld vaststelling van de datum van ondertekening van de akte, vaststelling van de identiteit van de betrokken personen en vaststelling van de inhoud van de verklaringen en van hetgeen wordt gedeponeerd. De notaris kan dus niet verklaren dat de betrokken personen de bedenkers zijn van hetgeen wordt gedeponeerd, maar wel dat de betrokken personen op een bepaalde datum beschikten over hetgeen gedeponeerd is.

Stel dat u een bepaald idee op de markt heeft gebracht, terwijl kort daarvoor een soortgelijk product op de markt is gekomen. U kunt dan worden beschuldigd van auteursrechtinbreuk. Het is dan aan u om aan te tonen dat u uw idee niet heeft ontleend aan dat andere product. Indien u uw idee al bij de notaris had gedeponeerd voordat dat andere product op de markt was, dan geeft dat u een groot voordeel in uw bewijspositie. Eenzelfde soort redenering geldt voor het gebruik van een handelsnaam of van een databank; u kunt documenten deponeren die aantonen dat u op een bepaalde datum een bepaalde handelsnaam gebruikte, of beschikte over een bepaalde databank. Indien u houder bent van een naburig recht, kan het verstandig zijn om de registratie van een uitvoering of een programma te deponeren.

Een notariële depotakte kan ook van belang zijn voor werk dat niet beschermd wordt door een intellectueel eigendomsrecht. Indien u bijvoorbeeld een idee heeft ontwikkeld dat u wilt voorleggen aan een aantal bedrijven, loopt u het risico dat die bedrijven niet met u in zee gaan, maar wel met uw idee overnemen en daar zelf mee aan de slag gaan. Indien u een gedetailleerde beschrijving van uw idee laat vastleggen in een notariële depotakte, samen met een geheimhoudingsverklaring, zal de kans aanmerkelijk kleiner zijn dat het betreffende bedrijf met uw idee aan de haal gaat.

Het komt ook wel eens voor dat een uitvinder niet zelf octrooi wil aanvragen, in verband met de hoge kosten die daaraan verbonden zijn. De uitvinder zou dan een compagnon kunnen zoeken die wel bereid is om zelf, op eigen naam, een octrooi aan te vragen voor het idee. In zo’n geval zou de uitvinder een notariële akte kunnen laten opmaken waarin een vergoeding wordt afgesproken voor het idee, in combinatie met een geheimhoudingsverklaring.

Bewaarnemingsovereenkomst

Digitale gegevensdragers als CD-ROM en DVD kunnen niet rechtstreeks worden gedeponeerd. In dat geval wordt een bewaarnemingsovereenkomst met de notaris opgemaakt en het materiaal verzegeld in zijn kluis gelegd. De bewaarnemingsovereenkomst wordt vervolgens zelf gedeponeerd. In de bewaarnemingsovereenkomst kan een willekeurige bewaarperiode afgesproken worden, bijvoorbeeld tien jaar.