Opstellen van onderhandse schuldbekentenissen en geldleningen

Als u geld aan iemand uitleent, is het verstandig dit schriftelijk vast te leggen. U kunt zelf een stuk opstellen, dit wordt een ‘onderhandse akte’ genoemd. Maar als het om grote bedragen gaat is het verstandig de notaris de akte te laten opstellen, het wordt dan een notariële akte. Hieraan is een aantal voordelen verbonden.

Behalve dat de notaris zorgt voor een juridisch juiste inhoud van de akte, heeft u met een notariële akte sterker bewijs in handen dan met een onderhandse akte. Een notariële akte kan niet wegraken zoals dat bij een onderhandse akte wel kan. Bovendien staat vast op welke dag de akte is getekend en dat de handtekeningen onder de akte ‘echt’ zijn. Daarnaast heeft een notariële akte ‘executoriale kracht’. Dit wil zeggen dat als de ander zijn verplichtingen niet nakomt, u de deurwaarder op die persoon kunt afsturen. Met een onderhandse akte moet u voor dit soort zaken eerst naar de rechter. Dit kost vaak meer tijd en geld.

Onze werkzaamheden strekken zich niet uit tot de advisering over fiscale aspecten van de geldlening. Wij gaan ervan uit u zich daaromtrent laat adviseren door een ter zake deskundige.