Wat regelen wij standaard voor u?

 1. Samenlevingscontract

  Verdeling kosten huishouding (waaronder de kosten woning, lening huis (inclusief hypotheekrente) e.d.) naar rato of 50-50%;

  uitsluiting premies levensverzekering;

  aanwijzing partnerpensioen;

  verblijvingsbeding (regeling voor gezamenlijke eigendommen in geval van overlijden);

  een regeling bij einde samenleving ten aanzien van gemeenschappelijke eigendommen;

  lijst van aanbrengsten.

  Niet in de offerte begrepen regelingen:

  Schuldverhoudingen vastgelegd tussen de partners (een brengt meer in dan andere partner); noodzakelijke akte van schuldbekentenis;

  afspraken over wie de woning krijgt toebedeeld bij verbreken van de relatie;

  een partner heeft recht op een groter aandeel van de overwaarde bij beëindiging contract;

  een regeling over het delen van de overwaarde van de woning na verbreken relatie;

  afwijkingen in bijdrageverplichting of verhuisvergoeding bij verbreken relatie;

  quasi- onderhoudsverplichtingen opgenomen bij verbreking relatie/aanknopen bij alimentatieregels gehuwden;

  kosten van een eventuele tolk;

  vermogen in het buitenland;

  separate verklaring voor pensioenfondsen mbt. partnerpensioen;

  u bent niet onder curatele/bewind gesteld of failliet of in de schuldsanering.

  Gelijkluidende testamenten:

  Herroeping oude testamenten;

  benoeming van 1 erfgenaam/standaard langstlevende-regeling/((quasi)wettelijke verdeling);

  geen kinderen of gezamenlijke kinderen;

  opnemen van 1 legaat (geldbedrag of goed (sieraad) dat je nalaat aan 1 persoon of instantie);

  benoeming van 1 beheerexecuteur;

  benoeming van 1 voogd over minderjarige kinderen;

  benoeming van 1 bewindvoerder over het vermogen;

  uitsluitingsclausule;

  30-dagenclausule;

  vervalbeschikking (dat testament niet meer geldt na echtscheiding);

  rechtskeuze Nederlands recht.

  Voorbeelden van niet in de offerte inbegrepen testamentaire regelingen:

  Tweetrapsmaking;

  fiscaal keuze-/combinatietestament;

  kinderen uit voorgaande relaties (niet gezamenlijk);

  vruchtgebruiktestament;

  vermogen in het buitenland;

  benoemen van substituut erfgenaam, voogd, bewindvoerder en/of executeur;

  beschikkingsexecuteur;

  uitsluiting ouderlijk vruchtgenot;

  recht van gebruik en bewoning;

  afvullegaat;

  renteventielclausule;

  uitvaartclausule.